Steun Voedselbank helpt mensen uit sociaal isolement

Een laag inkomen vergroot de kans op eenzaamheid in sterke mate. Aan sociale contacten zijn dikwijls kosten verbonden en wie niet mee kan doen is geneigd zich terug te trekken. Jos J. vat zijn ervaringen treffend samen: “Structureel te weinig geld hebben maakt ongelukkig en moedeloos.”

Geldgebrek is een heel hoge stressfactor. Zelfs zo hoog dat talloze onderzoeken uitwijzen dat mensen onder druk van financiële problemen aantoonbaar hun zaken minder goed kunnen regelen en geen goede beslissingen meer kunnen nemen. Armoede heeft een negatieve invloed op het vertrouwen in jezelf en anderen.

Kwetsbaar
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), een instituut dat sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht, geeft aan welke groepen zich met name niet al te veel tegenslag kunnen permitteren. Alleenstaande ouders met kinderen onder de achttien zijn de kwetsbaarste groep, gevolgd door migranten met een niet-westerse achtergrond en jongeren met een psychiatrische achtergrond. Ook mensen met een laag onderwijsniveau en alleenstaanden blijken extra kwetsbaar.
Hoe onterecht ook: geldgebrek en schaamte gaan vaak hand in hand. Schaamte hangt samen met een lager zelfbeeld en gevoel van afgenomen status. Geldproblemen houden we daarom vaak voor onszelf, waardoor schulden zich kunnen opstapelen en een vicieuze cirkel ontstaat. Ook al is het moeilijk om je kwetsbaar op te stellen: erover praten, in het eigen netwerk en met hulpverlening, kan een eerste stap zijn naar een oplossing. Je bent niet de enige en er zijn mensen die je willen en kunnen helpen.

Perspectief
Er bestaan voorzieningen die het leven wat makkelijker kunnen maken. Zo verzorgt Voedselbank Dronten elke week ongeveer 145 voedselpakketten, bedoeld voor ruim 450 personen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Ondanks dat het beter gaat met de economie neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselpakketten niet af. Het belangrijkste doel van Voedselbank Dronten is het wekelijks bieden van gezonde en gevarieerde voedselhulp aan klanten die voor korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen en onder de armoedegrens leven. Met het bieden van voedselhulp gaan wij armoede tegen, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Maar omdat we onze klanten vooral perspectief willen bieden maken we deel uit van ZamenEen en van het netwerk Burgers in de Knel. Speerpunten van de Voedselbank zijn zelfredzaamheid, gezonder voedsel en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Niet voor niets is de slogan van Voedselbank Dronten: Oog voor voedsel – Hart voor mensen.

Vacatures voor vrijwilligers
Bij Voedselbank Dronten zijn ruim 100 vrijwilligers actief. Voor bepaalde taken zijn er nog vacatures, dus nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom! Kijk op de website voedselbankdronten.nl bij Vacatures.